نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۸۳ مورد.

سعید آفتابی حسین

مربی
واحد بندرانزلی

عباس ادهم

مربی
واحد بندرانزلی
عباس ادهم
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/adham/fa

مژگان اسماعیل زاده

مربی
واحد بندرانزلی

مصطفی اعتمادی

مربی
واحد بندرانزلی

حمیدرضا افرنچه

مربی
واحد بندرانزلی

بابک امانی جوردهی

استادیار
واحد بندرانزلی
بابک امانی جوردهی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/amani/fa

سید مهدی

سید مهدی امیر کیایی

استادیار
واحد بندرانزلی
سید مهدی امیر کیایی
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/amirkiaei/fa

حکمت بقائی

مربی
واحد بندرانزلی
حکمت بقائی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/baghaei/fa

محرم بهرامخو

مربی
واحد بندرانزلی
محرم بهرامخو
مربی دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/bahramkhoo/fa

Google Scholar

علی پور محک

مربی
واحد بندرانزلی
علی پور محک
مربی دکتری
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/pourmahak/fa

جواد

جواد تن زاده

استادیار
واحد بندرانزلی
جواد تن زاده
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/tanzadeh/fa

Google Scholar Research GATE

حسین تندرو

مربی
واحد بندرانزلی
حسین تندرو
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/tondro/fa

سید محمد علی ثابت قدم

استادیار
واحد بندرانزلی

میترا جعفری جفرودی

استادیار
واحد بندرانزلی
میترا جعفری جفرودی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/jafari/fa

عطا جعفری شالکوهی

استادیار
واحد بندرانزلی
عطا جعفری شالکوهی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/jafary/fa

سید ادریس جوادین

مربی
واحد بندرانزلی