جواد تن زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۳عمران - ژئوتکنیکعلوم تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

- عضو شورای پژوهشی - واحد بندرانزلی

- عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی - واحد بندرانزلی

سوابق پژوهشی

داوری ده مقاله در نشریه Construction and Building materials ELSEVIER