سیده زهرا صابری نیکو

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳زبان و ادبیات فارسیگیلان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶زبان و ادبیات فارسیعلامه طباطبایی
دکترای تخصصی۱۳۹۷زبان و ادبیات فارسیرازی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد بندر انزلیعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

کارشناسی:

فارسی عمومی

زبان فارسب

فارسی پیش دانشگاهی

شیوه ارائه

 

کارشناسی ارشد:

شاهنامه

خاقانی و نظامی

ناصرخسرو و سنایی

رساله ی قشیریه وکشف المحجوب

تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه

 

فارسی عمومی

ادبیات حماسی

متون نظم و نثر

ساعات حضور

 

سه شنبه  ۱۶_۸

چهار شنبه. ۱۱_۸