حامد پاینده دوست

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶حسابداریدانشگاه پیام نور انزلی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸حسابداریدانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دکترای تخصصی۱۳۹۹حسابداریدانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلیمدیرگروه حسابداریپیمانیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

مدیر گروه حسابداری از سال ۱۳۹۵ 

حسابداری صنعتی/ مدیریت مالی/ حسابداری مالیاتی/ حسابداری مالی

مالی و حسابداری

ساعات حضور

دوشنبه/سه شنبه/چهارشنبه

ساعت ۸ تا ۱۴