اکبر مرادی مجد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۹ریاضی محض (سیستم های دینامیکی)دانشگاه گیلان
دکترای تخصصی۱۳۹۸ریاضی کاربردی (تحلیل پوششی داده ها)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلیهبات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه ریاضی ۱۳۸۴-۱۳۹۲

رئیس اداره آموزش ۱۳۹۶

تحقیق در عملیات