سید ادریس جوادین

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۹