مرتضی حضرتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۲مدیریت دولتی گرایش منابع انسانیقزوین

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
آزاد واحد بندر انزلیعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

مسئول ارتباط صنعت و دانشگاه

مدیر گروه

مدیر مرکز رشد

مدیر گروه

مدیر گروه

مدیر مرکز رشد

مدیریت منابع

زبان تخصصی

بودجه