نمایش ۷۳ تا ۸۳ مورد از کل ۸۳ مورد.
اکبر

اکبر مرادی مجد

مربی
واحد بندرانزلی

نرجس ملائی تملی

مربی
واحد بندرانزلی
نرجس ملائی تملی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/malaie/fa

زهره موسوی فر

استادیار
واحد بندرانزلی
زهره موسوی فر
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/mousavifar/fa

فرشید مولایی

مربی
واحد بندرانزلی
فرشید مولایی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/molaei/fa

الهام

الهام میرجمالی

استادیار
واحد بندرانزلی
الهام میرجمالی
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۱۳۳۶۴۹۸۸ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/mirjamali/fa

Google Scholar ORCID

مهناز میرزایی کندلاتی

مربی
واحد بندرانزلی

مهرداد نصری تجن

استادیار
واحد بندرانزلی
مهرداد نصری تجن
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/nasri/fa

مهران نصیری

استادیار
واحد بندرانزلی
مهران نصیری
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/nasiri/fa

سید مرتضی

سید مرتضی نعیمی

استادیار
واحد بندرانزلی
سید مرتضی نعیمی
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/naeemi/fa

علی یوسفی

مربی
واحد بندرانزلی
علی یوسفی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/yousefi/fa