نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۸۲ مورد.

پیمان علیدوست ذوقی

مربی
واحد بندرانزلی

شاهین عنایتی ماکلوانی

مربی
واحد بندرانزلی

شهریار غلامین نوویرسر

مربی
واحد بندرانزلی

فرناز فراستی

مربی
واحد بندرانزلی
فرناز فراستی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/farasati/fa

علیرضا فرخ بخت فومنی

مربی
واحد بندرانزلی

مازیار فرید خمامی

مربی
واحد بندرانزلی
حامد

حامد قانع ساسانسرایی

استادیار
واحد بندرانزلی
حامد قانع ساسانسرایی
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

https://ir.linkedin.com/in/hamedghane

Google Scholar Research GATE
نوید

نوید قرداشخانی

استادیار
واحد بندرانزلی
نوید قرداشخانی
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

https://ir.linkedin.com/in/navid-ghardash-khani-b3a362196

Google Scholar

آدمین کاظمی

استادیار
واحد بندرانزلی
آدمین کاظمی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/kazemi/fa

مسعود کافی

مربی
واحد بندرانزلی
مسعود کافی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/kafi/fa

مریم کفایتی

مربی
واحد بندرانزلی
مریم کفایتی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/kefayati/fa

کریم کیاکجوری

مربی
واحد بندرانزلی
سیامک

سیامک کیوانی

استادیار
واحد بندرانزلی
سیامک کیوانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۱۶۲۳۸۹۰۶ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/keivani/fa

Google Scholar

گیسو ماهوتی

مربی
واحد بندرانزلی
گیسو ماهوتی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/mahooti/fa

سید جعفر محرم پور

مربی
واحد بندرانزلی

جواد محمد خواه

مربی
واحد بندرانزلی
اکبر

اکبر مرادی مجد

مربی
واحد بندرانزلی