نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۸۳ مورد.

پیمان علیدوست ذوقی

مربی
واحد بندرانزلی

شهریار غلامین نوویرسر

مربی
واحد بندرانزلی

فرناز فراستی

مربی
واحد بندرانزلی
فرناز فراستی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/farasati/fa

علیرضا فرخ بخت فومنی

استادیار
واحد بندرانزلی
علیرضا فرخ بخت فومنی
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/farokhbakht/fa

Google Scholar ORCID

مازیار فرید خمامی

مربی
واحد بندرانزلی
حامد

حامد قانع ساسانسرایی

استادیار
واحد بندرانزلی
حامد قانع ساسانسرایی
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

https://ir.linkedin.com/in/hamedghane

Google Scholar Research GATE
نوید

نوید قرداشخانی

استادیار
واحد بندرانزلی
نوید قرداشخانی
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

https://ir.linkedin.com/in/navid-ghardash-khani-b3a362196

Google Scholar
آدمین

آدمین کاظمی

استادیار
واحد بندرانزلی

مسعود کافی

مربی
واحد بندرانزلی
مسعود کافی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/kafi/fa

مریم کفایتی

مربی
واحد بندرانزلی
مریم کفایتی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/kefayati/fa

کریم کیاکجوری

استادیار
واحد بندرانزلی
کریم کیاکجوری
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/kiakojouri/fa

سیامک

سیامک کیوانی

استادیار
واحد بندرانزلی
سیامک کیوانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۱۶۲۳۸۹۰۶ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/keivani/fa

Google Scholar

فرشته گلدوست

مربی
واحد بندرانزلی
فرشته گلدوست
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/goldoust/fa

گیسو ماهوتی

استادیار
واحد بندرانزلی
گیسو ماهوتی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/mahooti/fa

سید جعفر محرم پور

مربی
واحد بندرانزلی

جواد محمد خواه

مربی
واحد بندرانزلی