نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۸۳ مورد.

محمدرضا شادمان فر

استادیار
واحد بندرانزلی
محمدرضا شادمان فر
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/shadmanfar/fa

محمد شاه مقصود

مربی
واحد بندرانزلی

فرهاد شاهی شاوون

مربی
واحد بندرانزلی

محمدرضا شرافت پیما

استادیار
واحد بندرانزلی

مرسده شریفی

مربی
واحد بندرانزلی
مرسده شریفی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/sharifi/fa

حسین شریفی

مربی
واحد بندرانزلی
حسین شریفی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/hsharifi/fa

رحمتعلی

رحمتعلی صابری حقایق

استادیار
واحد بندرانزلی
رحمتعلی صابری حقایق
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/saberi/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
محمد

محمد صالح پور

استادیار
واحد بندرانزلی
محمد صالح پور
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/salehpour/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE

سمیه صفایی بازار جمعه

استادیار
واحد بندرانزلی
سمیه صفایی بازار جمعه
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/safaee/fa

سالومه صیاد راجبی

مربی
واحد بندرانزلی

یوسف طالبی

مربی
واحد بندرانزلی
یوسف طالبی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/talebi/fa

بهزاد

بهزاد عاجلی

مربی
واحد بندرانزلی
بهزاد عاجلی
مربی کارشناسی ارشد
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/ajeli/fa

مریم

مریم عباچی

استادیار
واحد بندرانزلی
مریم عباچی
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/abachi/fa

جمشید عباس زاده لیما

مربی
واحد بندرانزلی

بدری عباسی

استادیار
واحد بندرانزلی
بدری عباسی
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/abbasi/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE
علی

علی علی جانی

استادیار
واحد بندرانزلی
علی علی جانی
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/alijani/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE