نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۸۳ مورد.

مهرداد حسنقلی پور

مربی
واحد بندرانزلی

فاطمه حسین زاده

مربی
واحد بندرانزلی

سید محسن حسینی

مربی
واحد بندرانزلی
سید محسن حسینی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/hosseini/fa

منیره

منیره حسینی صیادنورد

استادیار
واحد بندرانزلی
مرتضی

مرتضی حضرتی

استادیار
واحد بندرانزلی
مرتضی حضرتی
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/hazraty/fa

Google Scholar

سمیه حقیقی کارسیدانی

استادیار
واحد بندرانزلی
سمیه حقیقی کارسیدانی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/haghighi/fa

سید علی خیرخواه علوی

مربی
واحد بندرانزلی

ابوالفضل درویزه بازنشسته

استاد
واحد بندرانزلی
ابوالفضل درویزه بازنشسته
استاد -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/darvizeh/fa

امید

امید رجائیان

استادیار
واحد بندرانزلی
امید رجائیان
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/rajaeian/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

رضا رجبی نژاد

استادیار
واحد بندرانزلی
رضا رجبی نژاد
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/rajabinejad/fa

فرشید رجبی وارده سرایی

مربی
واحد بندرانزلی

زهره رحمانی

استادیار
واحد بندرانزلی
زهره رحمانی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/rahmani/fa

رضا رسولی

مربی
واحد بندرانزلی
رضا رسولی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/rasouli/fa

امیر رضایی فومنی

استادیار
واحد بندرانزلی
امیر رضایی فومنی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/rezaei/fa

عابد رمضانپور بلوچی

مربی
واحد بندرانزلی

نیما رنجی جیفرودی

استادیار
واحد بندرانزلی
نیما رنجی جیفرودی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/ranji/fa

فروغ رودگر نژاد

استادیار
واحد بندرانزلی
فروغ رودگر نژاد
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/rudgarnezhad/fa

مهرناز ساجدی

مربی
واحد بندرانزلی
مهرناز ساجدی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/sajedi/fa