نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۸۲ مورد.

مهرداد حسنقلی پور

مربی
واحد بندرانزلی

فاطمه حسین زاده

مربی
واحد بندرانزلی

سید محسن حسینی

مربی
واحد بندرانزلی
سید محسن حسینی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/hosseini/fa

مرتضی حضرتی

استادیار
واحد بندرانزلی
مرتضی حضرتی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/hazraty/fa

سمیه حقیقی کارسیدانی

استادیار
واحد بندرانزلی
سمیه حقیقی کارسیدانی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/haghighi/fa

سید علی خیرخواه علوی

مربی
واحد بندرانزلی

ابوالفضل درویزه بازنشسته

استاد
واحد بندرانزلی
ابوالفضل درویزه بازنشسته
استاد -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/darvizeh/fa

امید

امید رجائیان

مربی
واحد بندرانزلی
امید رجائیان
مربی دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/rajaeian/fa

ORCID

رضا رجبی نژاد

استادیار
واحد بندرانزلی
رضا رجبی نژاد
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/rajabinejad/fa

فرشید رجبی وارده سرایی

مربی
واحد بندرانزلی

زهره رحمانی

استادیار
واحد بندرانزلی
زهره رحمانی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/rahmani/fa

رضا رسولی

مربی
واحد بندرانزلی
رضا رسولی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/rasouli/fa

امیر رضایی فومنی

استادیار
واحد بندرانزلی
امیر رضایی فومنی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/rezaei/fa

عابد رمضانپور بلوچی

مربی
واحد بندرانزلی

نیما رنجی جیفرودی

استادیار
واحد بندرانزلی
نیما رنجی جیفرودی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/ranji/fa

فروغ رودگر نژاد

استادیار
واحد بندرانزلی
فروغ رودگر نژاد
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/rudgarnezhad/fa

مهرناز ساجدی

مربی
واحد بندرانزلی
مهرناز ساجدی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/sajedi/fa