نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۸۲ مورد.

سعید آفتابی حسین

مربی
واحد بندرانزلی
سعید آفتابی حسین
مربی -
۰۹۱۱۳۸۱۲۴۳۷ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/aftabi/fa

ناصر ابراهیم نژاد گسکرئی

مربی
واحد بندرانزلی
ناصر ابراهیم نژاد گسکرئی
مربی -
۰۹۱۱۳۳۴۷۸۷۵ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/ebrahimnezhad/fa

عباس ادهم

مربی
واحد بندرانزلی
عباس ادهم
مربی -
۰۹۱۱۳۳۳۰۷۸۰ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/adham/fa

مژگان اسماعیل زاده

مربی
واحد بندرانزلی
مژگان اسماعیل زاده
مربی -
۰۹۱۱۱۸۴۷۰۶۴ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/esmailzadeh/fa

مصطفی اعتمادی

مربی
واحد بندرانزلی
مصطفی اعتمادی
مربی -
۰۹۳۵۲۶۱۷۷۲۹ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/etemadi/fa

حمیدرضا افرنچه

مربی
واحد بندرانزلی
حمیدرضا افرنچه
مربی -
۰۹۱۱۳۸۱۰۲۶۹ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/afrancheh/fa

بابک امانی جوردهی

مربی
واحد بندرانزلی
بابک امانی جوردهی
مربی -
۰۹۱۱۷۶۶۴۵۶۲ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/amani/fa

سید مهدی امیر کیایی

مربی
واحد بندرانزلی
سید مهدی امیر کیایی
مربی -
۰۹۱۱۱۳۵۵۸۷۱ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/amirkiaei/fa

حکمت بقائی

مربی
واحد بندرانزلی
حکمت بقائی
مربی -
۰۹۱۲۱۹۸۸۷۵۵ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/baghaei/fa

محرم بهرامخو

مربی
واحد بندرانزلی
محرم بهرامخو
مربی -
۰۹۱۲۰۱۳۶۴۲۴ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/bahramkhoo/fa

حامد پاینده دوست

واحد بندرانزلی
حامد پاینده دوست
- -
۰۹۱۱۳۴۸۴۲۰۶ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/payandehdoost/fa

علی پور محک

مربی
واحد بندرانزلی
علی پور محک
مربی -
۰۹۱۱۳۳۸۴۳۹۳ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/pourmahak/fa

جواد تن زاده

استادیار
واحد بندرانزلی
جواد تن زاده
استادیار -
۰۹۱۲۲۱۹۹۱۶۴ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/tanzadeh/fa

حسین تندرو

مربی
واحد بندرانزلی
حسین تندرو
مربی -
۰۹۱۱۲۳۰۸۱۲۵ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/tondro/fa

سید محمد علی ثابت قدم

استادیار
واحد بندرانزلی
سید محمد علی ثابت قدم
استادیار -
۰۹۱۲۲۸۹۱۳۷۲ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/sabetghadam/fa

میترا جعفری جفرودی

استادیار
واحد بندرانزلی
میترا جعفری جفرودی
استادیار -
۰۹۱۱۱۳۴۱۳۲۲ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/jafari/fa

عطا جعفری شالکوهی

استادیار
واحد بندرانزلی
عطا جعفری شالکوهی
استادیار -
۰۹۱۱۳۳۳۵۲۵۰ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/jafary/fa

سید ادریس جوادین

مربی
واحد بندرانزلی
سید ادریس جوادین
مربی -
۰۹۱۱۱۴۳۱۱۴۱ واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/javadein/fa