نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۸۳ مورد.

سعید آفتابی حسین

مربی
واحد بندرانزلی

عباس ادهم

مربی
واحد بندرانزلی
عباس ادهم
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/adham/fa

مژگان اسماعیل زاده

مربی
واحد بندرانزلی

مصطفی اعتمادی

مربی
واحد بندرانزلی

حمیدرضا افرنچه

مربی
واحد بندرانزلی

بابک امانی جوردهی

مربی
واحد بندرانزلی
سید مهدی

سید مهدی امیر کیایی

استادیار
واحد بندرانزلی
سید مهدی امیر کیایی
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/amirkiaei/fa

حکمت بقائی

مربی
واحد بندرانزلی
حکمت بقائی
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/baghaei/fa

محرم بهرامخو

مربی
واحد بندرانزلی
محرم بهرامخو
مربی دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/bahramkhoo/fa

Google Scholar

علی پور محک

مربی
واحد بندرانزلی
علی پور محک
مربی دکتری
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/pourmahak/fa

جواد

جواد تن زاده

استادیار
واحد بندرانزلی
جواد تن زاده
استادیار دکترای تخصصی
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/tanzadeh/fa

Google Scholar Research GATE

حسین تندرو

مربی
واحد بندرانزلی
حسین تندرو
مربی -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/tondro/fa

سید محمد علی ثابت قدم

استادیار
واحد بندرانزلی

میترا جعفری جفرودی

استادیار
واحد بندرانزلی
میترا جعفری جفرودی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/jafari/fa

عطا جعفری شالکوهی

استادیار
واحد بندرانزلی
عطا جعفری شالکوهی
استادیار -
- واحد بندرانزلی

http://faculty.iaubanz.ac.ir/jafary/fa

سید ادریس جوادین

مربی
واحد بندرانزلی