مسئولیت اجتماعی شرکت ها

نویسندگانشکراله خواجوی، مصطفی اعتمادی جوریابی
همایشدوازدهمین همایش ملی حسابداری
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴
محل برگزاری همایششیراز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله