محرم بهرامخو

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلیعضو هیات علمی و استادیار دانشگاهپیمانیبورسیه دکتری۴

ساعات حضور

سه شنبه : دانشجویان کارشناسی 

چهارشنبه : دانشجویان کارشناسی ارشد

پنجشنبه : دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری