بدری عباسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰اموزش پزشکیدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکترای تخصصی۱۳۸۸علوم تربیتی مدیریت آموزش عالیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد۱۳۹۵علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۷